Home » พ่อไม่รวยก็รวยได้ : The 21 Seccess Secrets of Self-Made Millionaires by Brian Tracy
พ่อไม่รวยก็รวยได้ : The 21 Seccess Secrets of Self-Made Millionaires Brian Tracy

พ่อไม่รวยก็รวยได้ : The 21 Seccess Secrets of Self-Made Millionaires

Brian Tracy

Published
ISBN :
Paperback
128 pages
Enter the sum

 About the Book 

เคลดลับ 21 ขอทีจะพลิกชีวิตคนธรรมดา (บานไมรวย) ใหเปนมหาเศรษฐีดวยสมองและสองมือของเราเอง ทุกวันนีมีจำนวนคนรวยทีเพิมขึนอยางมากมาย กวา 90% ลวนเปนเศรษฐีทีสรางฐานะขึนมาดวยตัวเอง พวกเขามาจากครอบครัวทีมีฐานะธรรมดา เรียนกไมเกง และลมเหลวมาแลวนับครังไมถวน กอนจะคMoreเคล็ดลับ 21 ข้อที่จะพลิกชีวิตคนธรรมดา (บ้านไม่รวย) ให้เป็นมหาเศรษฐีด้วยสมองและสองมือของเราเอง ทุกวันนี้มีจำนวนคนรวยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย กว่า 90% ล้วนเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเอง พวกเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะธรรมดา เรียนก็ไม่เก่ง และล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ก่อนจะค้นพบเคล็ดลับบางอย่าง จนทำให้ก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จเฉกเช่นปัจจุบัน ทำไมบางคนถึงรวยกว่าคนอื่นๆ? คนที่เริ่มต้นจากศูนย์ก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอย่างรวดเร็วได้อย่างไร? มีทางลัดที่จะทำให้ได้แบบคนเหล่านั้นบ้างไหม? นั่นเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวของไบรอัน เทรซี่ เขาจึงออกสัมภาษณ์มหาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองนับน้อยๆคน รวมทั้งอ่านหนังสือและบทความเกี่ยวกับความสำเร็จจำนวนนับไม่ถ้วนจนค้นพบว่า กุญแจแห่งความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นสรุปเป็นหลักการง่ายๆ ได้ 21 ข้อ และได้นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้